author
Ahmet Korkmaz ahmet.korkmaz@vdk.gov.tr

Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İşlerde Alt Taşerona İşin Bir Kısmının Sözleşme ile Yaptırılması Durumunda Damga Vergisi İstisnası Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.12.2022 tarih ve E-71387770-155-90741 sayılı özelge ile alt taşeronlara devredilen işlerle ilgili düzenlenen sözleşmelerdeki damga vergisi istsina durumu netleşmiştir. Durumu kısaca inceleyelim Yazının devamı...
Tütün ve alkol ürünlerine ilişkin sessiz sedasız gelen bir vergi suçu! 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ancak, söz konusu Kanunun konusunu teşkil eden tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler yoğun bir şekilde kaçakçılığa ve kayıt dışı üretime konu edilmektedir. Kaçakçılık ve kayıt dışı üretimin sonucu olan haksız rekabetin önlener Yazının devamı...
E-Tebligat Sistemine Kayıtlı Olmayanlarda İncelemeye Başlama 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir. Yazının devamı...
Yeniden Değerlenen Atik’in Satışı Hâlinde Özel Fon Hesabında Yer Alan Tutarın Kâr/Zarar Etkisi 537 Seri No'lu VUK GT'nin 12. Maddesi hükümlerine göre; yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satış, devir (193 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile 5520 sayılı Kanuna göre yapılan devir ve bölünme halleri kapsamında yapılanlar hariç), Yazının devamı...
Finansman gider kısıtlaması uygulaması! Firmaların öz kaynak yapılarının güçlü olması, mikro düzeyde firmalar ve makro düzeyde ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, Yazının devamı...
Matrah/Vergi Artıran Mükelleflerin Sahte Belge Düzenleme İncelemeleri İçin Son Gün 30 Haziran 2022 7326 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 9.06.2021 tarihi itibariyle hakkında sahte belge düzenleme yönünden incelemeye başlanmış ve devam edenlerin mezkûr kanun kapsamındaki matrah/vergi artırım beyanlarına istinaden tahakkuklar durdu. Söz konusu incelemelerin yapılması için son tarih 30.06.2022 olarak 7326 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Yazının devamı...
Matrah azaltıcı, zarar artırıcı ya da indirimleri artırıcı düzeltme beyannameler verirken kaş yapayım derken göz çıkartmayın! Matrah azaltıcı, zarar artırıcı ya da indirimleri artırıcı düzeltme beyannamelerine ilişkin yayımlanan 238 sayılı VUK Genel tebliğine göre; “…kanuni süre içinde veya kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen ve matrah azaltıcı nitelikte olan ek beyannameler için hiçbir işlem yapılmaksızın incelemeye sevkedilecek ve inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.” Yazının devamı...
Matrah/vergi artırımı durumunda iade incelemesi! “5/1-ı) Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Yazının devamı...
Avukatların İkinci İş Yerini Envanterine Dahil Etmesi Durumunda Amortismanı Gider Yazılabilir Mi? GVK’nın 68/1. Maddesi hükmüne göre; iş yeri kendi mülkü olanlar amortismanı serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılatlarından indirilebilecektir. Yazının devamı...
Yurtdışı Mukim Firmadan Kredi Temini Halinde Kurumlar Vergisi Stopajı ve KDV Stopajı Çifte vergileme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin mukim (yerleşik) olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla aralarında vergi anlaşmaları yapmaktadırlar. Yazının devamı...
4 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinin İlk Grup Anlaşmasında Yer Alan Ülkelerden Ürün Tasarım Hizmeti Alınması Durumunda Vergilendirme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasına göre sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almakta olup üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır. Yazının devamı...
Estetik İşlemlerinde KDV Oranı Yüzde 8 Mi Yoksa Yüzde 18 Mi Olmalı? Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dâhilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir Yazının devamı...
Doktorların Şirketleri Üzerinden Sağlık Hizmeti Vermeleri Durumunda KDV Oranı KDV oranlarının yer aldığı 2 sayılı listenin “B” bölümünün 21. Maddesinde yer alan “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (2016/9542 sayılı Kararname ile eklenen ibare. Yürürlük: 25/11/2016) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulan Yazının devamı...
Deprem Nedeniyle Ağır Hasar Kaydı Olan Dairelerde Kira Gelir Beyanı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde; yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır. Yazının devamı...
İhracatın Kargo Firması Aracılığıyla Yapıldığı Durumda KDV İadesi 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. İhracatın kargo firması aracılığıyla yapıldığı durumda iadenin kim tarafından talep edileceği, kargo firmasının iade alıp-alamayacağı önem arz eden bir konudur. Yazının devamı...
Dar Mükellef İşverenler Tarafından Döviz Karşılığı TL Olarak Ödenen Ücretler İstisna Olarak Değerlendirilebilir Mi? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesine çeşitli Kanunlarla eklenmiş olan 14 numaralı bentte, "a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faa Yazının devamı...
Defter-Belgelerin Mahkemeye İbraz Edilmesi! Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun (İBK) 25/7/2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/2/2019 tarihli ve E.2013/3, K.2019/1 sayılı kararı’na göre; “…Davacılar tarafından daha önce vergi idaresine ibraz edilmeyen defter ve belgelerin, gerçek bir ticari harekete ve teslime dayanıp dayanmadığı konusundaki saptama ancak, her türlü imkân ve yetki ile donatılmış vergi idaresi tarafından yapılacak incelemeyle ortaya konulabileceğinden, vergi mahkemesine sunulacak defter ve belg Yazının devamı...
Tebliğ Usulü Defter-Belge-Bilgi İbraz Edilmemesi Nedeniyle Usulsüzlük Cezasının Tutarını Değiştirir Mi? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mük. 355. maddesi hükmüne göre; mezkur Kanunun 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan mükelleflere 3 ayrı sınıf itibariyle özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Yazının devamı...