author
Ahmet Korkmaz ahmet.korkmaz@vdk.gov.tr

Avukatların İkinci İş Yerini Envanterine Dahil Etmesi Durumunda Amortismanı Gider Yazılabilir Mi? GVK’nın 68/1. Maddesi hükmüne göre; iş yeri kendi mülkü olanlar amortismanı serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılatlarından indirilebilecektir. Yazının devamı... Yurtdışı Mukim Firmadan Kredi Temini Halinde Kurumlar Vergisi Stopajı ve KDV Stopajı Çifte vergileme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin mukim (yerleşik) olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla aralarında vergi anlaşmaları yapmaktadırlar. Yazının devamı... 4 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinin İlk Grup Anlaşmasında Yer Alan Ülkelerden Ürün Tasarım Hizmeti Alınması Durumunda Vergilendirme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasına göre sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almakta olup üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır. Yazının devamı... Estetik İşlemlerinde KDV Oranı Yüzde 8 Mi Yoksa Yüzde 18 Mi Olmalı? Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dâhilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir Yazının devamı... Doktorların Şirketleri Üzerinden Sağlık Hizmeti Vermeleri Durumunda KDV Oranı KDV oranlarının yer aldığı 2 sayılı listenin “B” bölümünün 21. Maddesinde yer alan “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (2016/9542 sayılı Kararname ile eklenen ibare. Yürürlük: 25/11/2016) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulan Yazının devamı... Deprem Nedeniyle Ağır Hasar Kaydı Olan Dairelerde Kira Gelir Beyanı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde; yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır. Yazının devamı... İhracatın Kargo Firması Aracılığıyla Yapıldığı Durumda KDV İadesi 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. İhracatın kargo firması aracılığıyla yapıldığı durumda iadenin kim tarafından talep edileceği, kargo firmasının iade alıp-alamayacağı önem arz eden bir konudur. Yazının devamı... Dar Mükellef İşverenler Tarafından Döviz Karşılığı TL Olarak Ödenen Ücretler İstisna Olarak Değerlendirilebilir Mi? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesine çeşitli Kanunlarla eklenmiş olan 14 numaralı bentte, "a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faa Yazının devamı... Defter-Belgelerin Mahkemeye İbraz Edilmesi! Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun (İBK) 25/7/2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/2/2019 tarihli ve E.2013/3, K.2019/1 sayılı kararı’na göre; “…Davacılar tarafından daha önce vergi idaresine ibraz edilmeyen defter ve belgelerin, gerçek bir ticari harekete ve teslime dayanıp dayanmadığı konusundaki saptama ancak, her türlü imkân ve yetki ile donatılmış vergi idaresi tarafından yapılacak incelemeyle ortaya konulabileceğinden, vergi mahkemesine sunulacak defter ve belg Yazının devamı... Tebliğ Usulü Defter-Belge-Bilgi İbraz Edilmemesi Nedeniyle Usulsüzlük Cezasının Tutarını Değiştirir Mi? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mük. 355. maddesi hükmüne göre; mezkur Kanunun 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan mükelleflere 3 ayrı sınıf itibariyle özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Yazının devamı...