author
Samet Yücel samet.yucel@vdk.gov.tr

Sahte Belge Kullanma Fiilinde Suçun Tamamlandığı Tarih Ceza yargılamasında geçen adı ile VUK’ a muhalefet ( Fiil Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmediği için böyle bir nitelendirme yapılmaktadır.) Vergi Usul Kanunu’nda geçen adı ile vergi kaçakçılığı suçları seçimlik hareketli suçlardır. Yazının devamı...
Tasdiksiz Defterlere Kaydedilen KDV’lerin İndirim Açmazı Mükelleflerin ödemesi gereken katma değer vergisinin tespitinde ve hesaplamasında, kendilerine yapılan mal/hizmet teslimlerine istinaden düzenlenen faturada gösterilen KDV’ler oldukça önem arz etmektedir. Yazının devamı...
Yeniden Düzenlenen VUK m.359 Zincirleme Suç Kapsamı ve Uygulama Esasları 7394 sayılı “ Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.04.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Madde metni ile hüküm bulan en önemli ve hakkaniyete en uygun değişiklik, 213 sayılı VUK m.359 kapsamında yürütülen ceza davalarında cezanın tespitine yönelik Yargıtay içtihadı ile uygulama alanı bulan her takv Yazının devamı...
Yeni Düzenlenen VUK m.359 Etkin Pişmanlık Esaslarının Hukukilik Sorunu 7394 sayılı “ Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.04.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yazının devamı...
Yurtdışında Bulunan Taşınmazın Satışından/Devrinden Doğan Kazancın KVK 5/1-e Hükmü Karşısındaki Durumu KVK’ nın “İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının ( e ) bendinde, taşınmaz satış kazancı istisnasının uygulanmasına ilişkin çerçeve çizilmiştir. Söz konusu hükümlerde kazancın kaynağı, tahsili ve değerlendirme usulüne ilişkin unsurlar açıklanmakla birlikte uygulamaya ilişkin esaslı unsurlar 1 seri No’lu Kurumlar Vergisi Tebliği’nde açıklanmıştır. Yazının devamı...