author
Cumhur Sinan Özdemir csnozdemir@gmail.com

Sorularınız ve Cevapları e-mail/elektronik posta aracılığıyla ilettiğiniz sorularınız; öncelik sırasına göre dikkate alınarak aşağıda değerlendirilmiştir. Yazının devamı...
Dünya Kadınlar Gününe Özel İş Kanununa Göre Kadın İşçilerin Hakları Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kadınların işgücüne katılım oranı Ülkemizde %34 civarındadır. Çalışma hayatında kadın işçilerin yer alması büyük bir önem arz etmektedir. Yazının devamı...
Mobbing ve Manevi Tazminat Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre mobing, bir veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi, şeklinde tanımlanmaktadır. Yazının devamı...
Duygusal İlişki Yaşadığı Kadın İşçiyi İş Yerinde Öpmeye Kalkan ve Güvenlik Kamerası ile Durumun Tespiti Sonucu İşten Çıkarılan İşçi Tazminata Hak Kazanır mı? İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih sebebi, işçinin kusurlu bir davranışını şart koşar. 4857 sayılı İş Kanunu'nun, 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk v Yazının devamı...
İşyerinde İş Arkadaşına Resim Çizmek İşten Çıkarma Sebebi Sayılır Mı? 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 18’inci maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, i Yazının devamı...
Yıllık İznin Kamu İşçileri Yönünden Ücrete Dönüşmesi Anayasa’nın, 50’inci maddesine göre; dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve tek taraflı olarak feragat edilemez. Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır. Yazının devamı...
İş Kazasından Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu İşverenin, iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır. Yazının devamı...