Rıfat Bülent Demirbağ
Yayın Tarihi : 01-06-2022
Okunma Sayısı: 461

Kurum Kültürü Ve Kurumsal Değerler

Kültür, kurum kültürü; değer, kurumsal değerler kavramlarıne anlama gelir?

Duyuş, düşünüş birliğini oluşturan, gelenek halini alan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü KÜLTÜR olarak tanımlanmaktadır. KÜLTÜR; tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değeri sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine, egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

 

Kurum kültürü ise bir kurumu, şirketi özlü şekilde tanımlayan; mensuplarını ortak bir değerde ve inançta birleştirip bütünleştiren;çalışanlar arasında aidiyet duygusu yaratan ve diğer kurumlardan/şirketlerden ayırt eden özellikler dizisi, olarak tanımlanır.

Her kurumun, şirketin bir birey gibi kendine özgü bir kimliği, kişiliği ve bir kültürü vardır. Kültürün temelini, ortak inanç ve değerler oluşturur.

DEĞER kavramının ne anlama geldiğine bakacak olursak: Değer,belirli bir davranışın ve varoluş amacının, kişisel ve toplumsal olarak karşıtlarına tercih edilmesinde kalıcı bir inanç olarak tanımlanır.

Değerlerin soyut kavramlar olmaktan çıkıp, hayata geçirilebilmesi gereklidir. Ancak bu şekilde değerler bir anlam ifade edebilir.

Değerler, davranışlarımızın yol göstericisi, belirleyicisidir. Davranışlarımızı yönetir ve çevremize uyum sağlama konusunda bize yardımcı olur.

KURUMSAL DEĞERLER de bir kurum, bir şirket için neyin iyi neyin kötü olduğunu, yönetimin neye önem verip neye önem vermediğini ve neyin olması neyin olmaması gerektiğini belirleyen temel inançlardır.

Kurumsal değerler; kurumun misyon, vizyon ve strateji planlarıdahilinde ekonomik olmayan hedeflerine yönelik olarak topluma ve çalışanlarına karşı verilen taahhüt olmaktadır.

Bilindiği üzere MİSYON kurumun KURULMA AMACI hakkında, VİZYON ise KURUMUN GELECEKTEKİ HEDEFLERİ hakkında bilgi verir.

Bir kurumun başarıya ulaşma felsefesinin özü olarak DEĞERLER, tüm çalışanlara ortak yön verir ve günlük davranışlarında rehberlik eder. Bu sayede kurum, çalışanları için kimlik duygusu yaratır ve çalışanların kendilerini özel hissetmesini sağlar.

Değerler, bir kurumu temsil eden ayırt edici temel inançlardır. Kültürün temelidir. Kurum çalışanlarına faaliyetleri sırasında ve karar almada nelerin doğru, nelerin yanlış olarak sonuçlanacağını belirleyen unsurlardır.

Kurumsal değerlerin tüm çalışanlarca paylaşılan ortak bir inanç ve anlayış oluşturması ve bu durumun kurum kültürünü ve kurumun itibarını güçlendirmesi beklenir. Kurumun önem verdiği değerler; dürüstlük, mükemmellik, insana saygı ise kurumun yöneticileri ve çalışanları, bu değerlerin kurumları için önemli olduğunu ve bunlara uygun hareket etmeleri gerektiğini bilmelidir.  

Değerlerin tüm iç ve dış paydaşlara aktarılmasının yolu “İLETİŞİM”den geçmekte; kültürü oluşturmada, geliştirmede, yaymada ve benimsetmede en önemli araç İLETİŞİM olmaktadır.

Kurumda/şirkette yeni göreve başlayanlar dahil tüm mensupların kurumsal değerleri bilmesi, bunları benimsemesi; personelin iş görme biçimlerini olumlu yönde etkileyecektir.

Çalışanların kişisel değerleri ile kurumsal değerler uyum sağlamaz ise iş ortamında kişisel direnç ve psikolojik çatışma ortaya çıkabilmekte, kurumun çalışma düzeni bozulabilmekte, bu durum dakurumda sonuç olarak iş ve zaman kaybına yol açabilmektedir.

Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri, hayata geçirmek ve sürdürebilmek kolay değildir. Bu değerleri, çalışanlarına aktarmada, üst yöneticilerin önemli rol oynadığını ifade etmek gerekir. Bunun için üst yönetimin kurumsal değerlere, inançla bağlılığı ve mutlak bir desteği gerekmektedir.

Bir kurumda, kurumsal değerlerin oluşturulması ve bunların uygulamaya konulması, personel arasındaki çatışmaları azaltmaktadır. Önceden bilinen değerler, bazı ekip üyelerinin kişilik özelliklerinden kaynaklanan olumsuz davranışların önlenmesini sağlamakta ve yöneticilerin personel üzerinde doğrudan müdahalesini en aza indirmektedir.  

İş ortamında kendini mutlu, huzurlu hisseden çalışan daha uyumlu olmakta, kurumun/şirketin bir parçası, büyük bir ailenin ferdi olarak kendisini görebilmektedir.

Değerler, kişinin davranış nedenlerini açıklar, alınacak kararlar için yol gösterir, kişiye itibar ve saygınlık kazandırır. Aynı durum kurumlar için de geçerlidir. Bir insanın sahip olduğu değerleri, nasıl kişinin sadece sözlerine, konuşmalarına göre değil davranışlarına da bakarak anlıyorsak, kurumların sahip oldukları değerleri de kurumların amaçlarına ulaşırken izledikleri yollara ve çalışanların birbirleriyle kurdukları ilişkilere bakarak anlayabiliriz.

Kurumlarda egemen olan davranış ve ilişki biçimlerinin ve bunların ne anlama geldiğinin saptanması, sürecin yönetilmesi açısından önem taşır.

Amaç; kurumsal değerleri gündelik hayatın birer parçası haline getirerek iş ve ilişkiler düzeyinde, değerlerle uyumlu bir hayatısürdürebilmektir.

Yazarın Diğer Yazıları

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Yapılan Sözleşmelerde Genel Kural ve İstisnalar


Döviz İşlemlerinde BSMV Uygulaması


Ukrayna'dan ve Rusya'dan İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesinde Çözüm Önerileri


Yatırım Teşvik Uygulamalarında Son Beş Yıl..


TL’deki Değer Değişimleri Yüzde Olarak Nasıl Hesaplanır?


Türk Parasının Kıymetinin Korunması… 1930-2022


İhracat Bedeli Dövizin Yurda Getirilmesi, Getirilen İhracat Bedeli Dövizin %25'inin TCMB'ye Satılması