Finansman gider kısıtlaması uygulaması!

Finansman gider kısıtlaması uygulaması!

Firmaların öz kaynak yapılarının güçlü olması, mikro düzeyde firmalar ve makro düzeyde ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'una kadar kısmının, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılması halinde, kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği esası benimsenmiş olup, ayrıca hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

6322 sayılı Kanunun 37. maddesiyle 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5520 sayılı Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini yaklaşık 8 yıl sonra 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu Kararda 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, yatırım maliyetine eklenenler hariç olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır.

Kısıtlamada Öne Çıkan Hususlar

Finansman gider kısıtlaması uygulaması ile ilgili Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de (Seri No: 18) yer alan önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

- Öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurlarından, yatırımın maliyetine eklenmiş olan yabancı kaynaklardan doğan gider ve maliyet unsurları ise %10’luk bu kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında maliyete eklenen yabancı kaynaklara ait gider ve maliyetler gider kısıtlamasına konu olmayacaktır.

- Finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerekmekte olduğundan bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olup işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

- Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmayacaklarını tespit edeceklerdir.

- Dönem sonu itibarıyla kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, 1/1/2013 tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklara ilişkin olarak mahiyet ve tutar itibarıyla 1/1/2021 tarihinden itibaren kesinleşen gider ve maliyet unsurları gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır.

- Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da finansman gider kısıtlaması kapsamı dışındadır.

- Satış bedelinin belirli bir vade sonunda ödenmesine ilişkin olarak, mükelleflerin VUK'a göre düzenlenen bilançolarında izlenen “satıcılar” vb. hesaplar için finansman gideri hesaplanmaması halinde bu işlemler için ayrıca ayrıştırma yapılarak satış bedelinin belirli bir kısmı gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır. Ancak söz konusu hesaplarda yer alan tutarların VUK'un 280. maddesi kapsamında değerlemesinden kaynaklanabilecek kur farkı giderleri ise gider kısıtlaması kapsamında değerlendirilecektir.

- Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları finansman gider kısıtlaması uygulamasına tabi olmayacaktır. Bu giderlerden kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın işletmede kullanım süresine bağlı olarak doğanların ise finansman gider kısıtlaması uygulamasına konu edileceği açıktır.

- İşletmelerce banka vb. kurumlardan temin edilen kredilerin, bu işletmelerin üzerinde herhangi bir finansman yükü kalmaksızın grup şirketlerine aktarılması halinde, bu kredilere ilişkin finansman giderinin, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulması gerekmektedir.

- İmalatçı veya tedarikçi şirketlerle imzalanan aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden aynı değerle alınıp aynı değerle ihracatı gerçekleştirilen, malın üretimi veya tedarikine ilişkin tüm yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı veya tedarikçi şirketlerin sorumlu olması ve ihracattan doğan finansman yükünün aracılı ihracat sözleşmesinin tarafı olan imalatçı veya tedarikçi şirketlere aktarılması kaydıyla, bu işlemler nedeniyle dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri nezdinde finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

-Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketlerinin kendi nam ve hesabına yurt içinden satın aldıkları malların satışından doğan finansman giderleri finansman gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır.

- Önceki geçici vergilendirme dönemlerinde finansman gider kısıtlaması şartlarını taşımayan mükellefler, şartların oluştuğu geçici vergilendirme döneminden itibaren finansman gider kısıtlamasına tabi olacaktır.

- Özel hesap dönemi kullanmakta olan ve bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 2020 yılı içinde başlayıp 2021 yılında sona erecek özel hesap dönemlerinde finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır. Bu mükellefler, 2021 yılı içinde başlayıp 2022 yılında sona erecek özel hesap dönemlerinde şartların oluşması halinde finansman gider kısıtlaması uygulamaya başlayacaklardır.

- GVK'nın 42. maddesi hükmüne göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte ve kazancın tamamı o yılın geliri sayılarak vergilendirilmektedir. Bu işlerle uğraşanların kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin, işin kesin kâr veya zararının tespit edildiği yıl kazancının hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiğinden, gider kısıtlamasına ilişkin uygulama da aynı dönemde yapılacaktır.

- Finansman gider kısıtlamasına ilişkin hükümler 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önce mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşmiş olan ancak yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin kazancı işin bittiği yılın kazancı olarak beyan edileceğinden henüz kurum kazancının tespitinde dikkate alınmamış olan finansman giderlerinin, inşaat ve onarma işi kazancının hangi yıl beyan edildiğine bakılmaksızın, gider kısıtlanmasına konu edilmemesi gerekmektedir.

- Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün olmayıp finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir.

- Yabancı para kurlarındaki düşüş veya yükselişler nedeniyle, geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla kur farkı geliri veya kur farkı gideri söz konusu olabilmektedir. Şu kadar ki aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacaktır.

-Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir.

- Temin edilen yabancı kaynağın mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesi sonucu doğacak kur farkı geliri şirketin bilançosunun aktifinde yer alan bir varlığın değerlemesi sonucu oluştuğu için, yabancı kaynağa ilişkin kur farkı giderinden mahsup edilemeyecektir.

- İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerden örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle kurum kazancının tespitinde hali hazırda KKEG olarak dikkate alınmış olanlar finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır.

- Finansman gider kısıtlaması uygulamasında adi ortaklıklar, adi ortaklığı oluşturan ortaklardan ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Adi ortaklığın finansman giderleri, adi ortaklığın ortakları tarafından doğrudan kendi finansman giderlerine dahil edilmeyecektir. Ancak, bilançolarında yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aşan adi ortaklıklarda, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u ortakların hisseleri oranında, verecekleri beyannamelerinde KKEG olarak dikkate alınacaktır.

Uygulamaya Gelen Eleştiriler

Finansman gider kısıtlaması uygulamasına birçok eleştiri gelmiş olmakla birlikte öne çıkan eleştiriler aşağıdaki gibidir:

-% 10’luk oranın çok olduğu, düşürülmesi gerektiği,

-Kısıtlama uygulamasının kaldırılması gerektiği,

-Tüm yıl boyunca yabancı kaynak özkaynak tutarını aşmasa da yılsonunda yabancı kaynak özkaynağı aştığı takdirde finansman gider kısıtlaması uygulamasına gidilmesi,

-Kur farklarında kaynağına bakılmaksızın finansman gelir ve giderinin birbirinden mahsubu sonucu net finansman gideri çıkması durumunda kısıtlamaya gidilmemesi gerektiği,

-Özellikle yabancı kaynak yoğun çalışan inşaat işleri için finansman gider kısıtlaması uygulamasının karlılığı olumsuz etkilediği,

-Arge harcamaları kapsamında yatırımın maliyetine eklenmeyen finansman giderlerinin kısıtlanması uygulamasının karlılığı olumsuz etkilediği,

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında 603, 604, 605. Maddeleri gereği zor durum nedeniyle şirket ortaklarının şirkete ek ödeme yükümlülüğünün yabancı kaynak sayılmaması gerektiği.

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulama Örnekleri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin resmi sitesinde “Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplama” bölümü (https://turmob.org.tr/hesaplamalar/Finans-Gider-Kisitlama-Hesaplama)  kullanılarak oluşturulan uygulama örnekleri aşağıdaki gibidir:

1) Örtülü Sermayeye Ait Finansman Gideri Olması Durumu

1

Özsermeye tutarı *

500.000,00

2

Yabancı kaynak toplamı (Aktif-Özsermaye)

3.000.000,00

3

Özsermayeyi aşan yabancı kaynak tutarı (2-1) *

2.500.000,00

4

Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı (3/2)

83,33%

5

Finansman gider tutarı (780,660,656 ..vb hesaplar)

680.000,00

6

Örtülü sermayeye ait finansman gideri (KKEG)(örtülü sermaye var ise)

50.000,00

7

Hesaplamada dikkate alınacak finansman gideri (5-6)

630.000,00

8

Aşan kısma isabet eden finansman gideri (4*7)

525.000,00

9

KKEG olacak finansman giderleri (8*%10)

52.500,00

2)Örtülü Sermayeye Ait Finansman Gideri Olmaması Durumu

1

Özsermeye tutarı *

500.000,00

2

Yabancı kaynak toplamı (Aktif-Özsermaye)

3.000.000,00

3

Özsermayeyi aşan yabancı kaynak tutarı (2-1) *

2.500.000,00

4

Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı (3/2)

83,33%

5

Finansman gider tutarı (780,660,656 ..vb hesaplar)

680.000,00

6

Örtülü sermayeye ait finansman gideri (KKEG)(örtülü sermaye var ise)

0,00

7

Hesaplamada dikkate alınacak finansman gideri (5-6)

630.000,00

8

Aşan kısma isabet eden finansman gideri (4*7)

566.666,67

9

KKEG olacak finansman giderleri (8*%10)

56.666,67

3) Özkaynağın Yabancı Kaynak Tutarına Eşit Olması Durumu

1

Özsermeye tutarı *

500.000,00

2

Yabancı kaynak toplamı (Aktif-Özsermaye)

500.000,00

3

Özsermayeyi aşan yabancı kaynak tutarı (2-1) *

0,00

4

Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı (3/2)

0 %

5

Finansman gider tutarı (780,660,656 ..vb hesaplar)

680.000,00

6

Örtülü sermayeye ait finansman gideri (KKEG)(örtülü sermaye var ise)

50.000,00

7

Hesaplamada dikkate alınacak finansman gideri (5-6)

630.000,00

8

Aşan kısma isabet eden finansman gideri (4*7)

0,00

9

KKEG olacak finansman giderleri (8*%10)

0,00

4) Özkaynağın Yabancı Kaynak Tutarından Yüksek Olması Durumu

1

Özsermeye tutarı *

4.000.000,00

2

Yabancı kaynak toplamı (Aktif-Özsermaye)

3.000.000,00

3

Özsermayeyi aşan yabancı kaynak tutarı (2-1) *

0,00

4

Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı (3/2)

0,00%

5

Finansman gider tutarı (780,660,656 ..vb hesaplar)

680.000,00

6

Örtülü sermayeye ait finansman gideri (KKEG)(örtülü sermaye var ise)

0,00

7

Hesaplamada dikkate alınacak finansman gideri (5-6)

680.000,00

8

Aşan kısma isabet eden finansman gideri (4*7)

0,00

9

KKEG olacak finansman giderleri (8*%10)

0,00

5) Özkaynağın “0,00” ya da Negatif Bir Değer Olması Durumu

1

Özsermeye tutarı *

-500.000,00

2

Yabancı kaynak toplamı (Aktif-Özsermaye)

3.000.000,00

3

Özsermayeyi aşan yabancı kaynak tutarı (2-1) *

3.000.000,00

4

Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı (3/2)

100%

5

Finansman gider tutarı (780,660,656 ..vb hesaplar)

680.000,00

6

Örtülü sermayeye ait finansman gideri (KKEG)(örtülü sermaye var ise)

0,00

7

Hesaplamada dikkate alınacak finansman gideri (5-6)

680.000,00

8

Aşan kısma isabet eden finansman gideri (4*7)

680.000,00

9

KKEG olacak finansman giderleri (8*%10)

68.000,00