Doktorların Şirketleri Üzerinden Sağlık Hizmeti Vermeleri Durumunda KDV Oranı

Doktorların Şirketleri Üzerinden Sağlık Hizmeti Vermeleri Durumunda KDV Oranı

Doktorların yaptıkları işlemlerdeki belge düzeni incelendiğinde;

-Doktor doğrudan hastaya makbuz düzenlemekte,

 -Doktor doğrudan hastaneye makbuz düzenlemekte,

- Doktor şirketi aracılığıyla hastaneye fatura kesmekte,

-Hastane tarafından doktora fatura düzenlenmekte,

- Doktor da hastane de kendi payına düşen kısım için belge düzenlemektedir.

KDV oranlarının yer aldığı 2 sayılı listenin “B” bölümünün 21. Maddesinde yer alan  “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (2016/9542 sayılı Kararname ile eklenen ibare. Yürürlük: 25/11/2016) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV’ye tabidir. Söz konusu karar incelendiğinde; doktorun şirketi üzerinden sağlık hizmeti veren kuruluşlara KDV oranının % 8 olarak uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir:

-Verilen hizmetin izne tabi olması,

- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesi,

-Hizmeti verenin bu izinleri almış olması,

-Verilen hizmet insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri olmalı (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) 

KDV oranlarında değişikliğin yapıldığı 25.11.2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV uygulanabilmesi için  insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren gerçek veya tüzel kişilere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için İlgili Bakanlıklarca ya da kanunlarla izin verilmesi şartı aranmayacak olup, hizmet verilen kuruluşa İlgili Bakanlıklarca ya da kanunlarla izin verilmiş olması yeterli olacaktır. Çünkü bu durumda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı bir sağlık kuruluşunda hizmet verilmiş olmaktadır. 

Doktorun şirketi aracılığıyla hastaya doğrudan örneğin muayene hizmeti verdiği durumda şirketin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bir izni olmadığı için KDV oranının % 18 olarak uygulanması gerekir. Ancak sağlık sektörüne ilişkin mevzuata göre doktorların şirketlerinin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat/izin alabilmelerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Sadece Özel Hastaneler Yönetmeliği ya da Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e göre doktor şirketleri ilgili yönetmelikteki tüm şartları sağlamaları kaydıyla ruhsat alabilirler. Bu durumda izne tabi olmayan bir sağlık hizmetinin verilmesi durumunda KDV oranı %18 olmalıdır.