İhracatçı ve imalatçı firmalara indirimli kurumlar vergisi uygulaması

İhracatçı ve imalatçı firmalara indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Ülkemizde son yıllarda ihracatçı ve imalatçıların güçlü şekilde ayakta durabilmesi için bir çok yasal düzenleme yapılmıştır.Bu düzenlemelerden en sonuncusu ihracatçı ve imalatçı firmalara kurumlar vergisi oranın %1 indirimli olarak uygulanmasıdır.Söz konusu %1 oran ilk bakışta küçük bir oran olarak göze çarpmış olsada, firmaların mali karlarının yüksek olması durumunda %1 oran bile  çok büyük rakamlara tekabül edecektir.

Hazinenin imalatçı ve ihracatçı firmalardan almaktan vazgeçtiği %1 oran söz konusu firmalar için işletme ve yatırım finasmanlarına doğrudan destek sağlamış olmaktadır.

19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“32.1.1. Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

 İhracat yapan kurumlar ile üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması 32.1.2.1. Yasal düzenleme 7351 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

 (8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

 (9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.

Kurumlar vergisi mükellefleri, gerek ihracat faaliyetlerinden gerekse üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.

Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Şartları

İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli olacaktır. –

Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu kurumların;

  • Sanayi sicil belgesine sahip olma ve
  • Fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etme şartlarını birlikte sağlamaları gerekmektedir. Buna göre,sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesine rağmen sanayi sicil belgesini haiz olmayan kurumlar bu Kanunun 32 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlanamayacaklardır.

İndirimin Uygulanacağı Dönem

İhracatçı ve imalatçı firmalar söz konusu %1 indirimli kurumlar vergisini 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yararlanabileceklerdir.Fakat özel hesap dönemi kullanan mükellefler özel hesap dönemi kullanmaları nedeniyle 01.01.2022 tarihinden önce hesap dönemi başlamış olanalar hesap dönemi sonu 2022 yılı olmuş olsa da söz konusu indirimden yararlanamayacaklardır.

İndirimli Oranın Uygulanacağı Matrahın Bulunması

Mükellefler ister ihracatçı ister imalatçı olsun indirimli kurumlar vergisinin uygulanacağı matrahı aşağıda yer alan formül yardımıyla hesaplamaları gerekmektedir. 

 

                                                                                                 İhracat veya Üretim faaliyetinden 

                                                                                                              elde   edilen kazanç

İndirimli oran uygulanacak matrah:  Toplam  Matrah x           ------------------------------------------

                                                                                                        Ticari bilanço karı

 

İhracat ve imalat firmalarının söz konusu kazançlarının kurumlar vergisi veya muhtelif kanunlarda yer alan istisna kazanç kapsamında olması durumunda söz konusu %1’lik indirim söz konusu olmayacaktır.

Genel Giderlerin Dağılım Usulü

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Söz konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir. Öte yandan, indirim kapsamındaki faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarına ilişkin amortismanların ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.