Estetik İşlemlerinde KDV Oranı Yüzde 8 Mi Yoksa Yüzde 18 Mi Olmalı?

Estetik İşlemlerinde KDV Oranı Yüzde 8 Mi Yoksa Yüzde 18 Mi Olmalı?

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dâhilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin;

- B/21 inci sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri, sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Ayrıca, KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (l) bendiyle; Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin KDV'den müstesna olduğu; ancak söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetlerin istisnanın kapsamına dahil olmadığı hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-16.1.1.) bölümünde ise koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamının Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlendiği ve saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetik amacıyla yapılan hizmetlerin bahsi geçen istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği; koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetlerin de bu istisna kapsamına girmeyeceği açıklanmıştır.

07/07/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-53-59 sayılı özelgede; (Tıp merkezi ve özel hastane bünyesinde ünite şeklinde kurulan ... San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanı ile faaliyet gösteren şirketiniz tarafından verilen kılcal damar varis tedavisi, lazerle cilt ve deri tedavisi, lazerle ciltte bulunan et benlerinin alınması, lazerle leke açma ve akne tedavisi, kök hücre tedavisi, saç dökülmelerinde mezoterapi tedavisi gibi tabip yetkisinde olan tıbbi işlemlerin şirketinizde tıp fakültesi diploması olan biri çalıştırılarak yapılsa bile genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.) ilgili bakanlıklar tarafından izin verilmeyen şirketlerin vereceği tıbbi hizmetlerin %18 oranında KDV ye tabi olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu yönüyle ilgili bakanlar kurulu kararının koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, ambulans hizmeti veren kurumun ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

17/02/2016 tarih ve 39044742-130-13056 sayılı özelgede ise; (Buna göre, poliklinik olarak faaliyet gösterdiği ve ilgili mevzuat çerçevesinde özel sağlık kuruluşu olduğu anlaşılan işletmenizde, tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütüldüğü belirtilen botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, lazer epilasyon, dövme silme, iple yüz germe, iple yüz asma ve ozon terapi hizmetlerinin, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olması halinde, bunların sözü edilen BKK eki II sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması; söz konusu hizmetlerin insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olmaması halinde ise bunlara genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.) ilgili bakanlık/kanun tarafından yetkilendirilen kuruluş tarafından verilen tıbbi işlemlerin , insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olması halinde %8 oranında KDV’ ye tabi olması gerektiği, aksi takdirde %18 oranında KDV’ye tabi olması gerektiği ifade edilmiştir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 19.08.2020 tarih ve  39044742-130[Özelge]-E.608719 sayılı özelgeye göre; hizmeti veren ve/veya alandan bağımsız olarak, saç ekimi ve/veya estetik uygulamaları hizmetlerinin; koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin arasında yer aldığının kabulüne imkan bulunmamaktadır. Bu durumda, saç ekimi ve/veya estetik uygulamaları hizmetlerinin gerek KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen istisna gerekse 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.Bu bağlamda, sözü edilen istisna kapsamına girmeyen ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan saç ekimi ve/veya estetik uygulamaları hizmetleri için genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.”

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.01.2019 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.58519 sayılı özelgeye göre; “özel muayenehanenizde Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere yapılan burun estetiği ameliyatının, KDV Kanununun 13/l maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşleri tetkik edildiğinde; verilen hizmetin içeriğinin sağlık hizmeti değil, estetik, lazer, epilasyon vs. olması halinde KDV oranının % 18 olması gerektiği yönündedir.

Estetik hizmetinde örneğin ; meme kanseri bir hastaya verilen hizmetin özü itibariyle estetik gibi değerlendirilse de kişinin hastalığının seyri, ruh hali vs. durumlar göz önünde bulundurulduğunda estetikten çok sağlık hizmetinin öne çıktığı görülecektir. Nitekim VUK'un 3. maddesi hükümlerine göre; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu nedenle kanaatimizce bu kapsamdaki hizmetlerde sağlık hizmeti kapsamında %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Verdiğimiz örnek dışındaki estetik işlemleri ise güzellik hizmeti kapsamında olduğu sağlık hizmeti kapsamında olmadığı için %18 oranında KDV hesaplanmalıdır.