İmalatçı İhracatçılara İhracat Bedeline Göre KDV İadesi

İmalatçı İhracatçılara İhracat Bedeline Göre KDV İadesi

41 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

İlgili tebliğ ile sektör ayrımı yapılmaksızın, imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarı hesabı yapmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecektir.

Uygulama ihtiyari olup ihracat bedeline göre iade yapılmasını istemeyen mükelleflerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında yüklenilen KDV tutarını iade talep etmelerinde herhangi bir beis bulunmamaktadır. Fakat ihracat bedeline göre KDV iadesi talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutarlar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte bir dönem ihracat bedeline göre iade talep eden mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabilirler.

İhracat Bedeline Göre İade Talep Eden Mükellefler İmalatçı Vasfına Haiz Olmalıdır

Uygulamadan, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin II/A-8.3. bölümünde tanımlanan imalatçılar faydalanabilir.

İhracat Bedeline Göre İade Talep Eden Mükelleflerin, İhracatın Beyan Edildiği Dönemden Önceki Son 24 Döneme İlişkin İndirilecek KDV Listelerini Oluşturabiliyor Olmaları Gerekmektedir

 İmalatçı ihracatçıların, ihracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesini (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.) oluşturabiliyor olması gerekmektedir.

Fason Olarak İmal Ettirilen Mallar İçin de İhracat Bedeline Göre İade Talep Edilebilir

İmalatçılar, ihracat bedeline göre; Tebliğin (II/A-8.3.) bölümünde belirtilen imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler.

İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir. Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına engel değildir.

İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamazlar.

İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde Beyan

İmalatçılar bu uygulama kapsamındaki işlemlerini, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2.)]” satırını kullanmak suretiyle beyan ederler. Bu satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin % 10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılır.

İmalatçı İhracatçılar 01.05.2022 Tarihinden İtibaren İhracat Bedeline Göre İade Talebinde bulunabilecektir

2022/Nisan ve önceki dönemler için ihracat bedeline göre KDV iadesi uygulamasından yararlanılması mümkün olmamakla birlikte 01.05.2022 tarihinden itibaren imalatçı ihracatçılar ihracat bedeline göre iade talebinde bulunabilecektir.

Uygulamaya İlişkin Örnek: Nursultan Mutfak Cihazları İmalat Ticaret A.Ş. imal ettiği ürünleri, Haziran/2022 vergilendirme döneminde 200.000,00 TL’ye ihraç etmiştir. İhracat bedeline göre KDV iadesi almak isteyen Nursultan Mutfak Cihazları İmalat Ticaret A.Ş.’nin hangi sektörde faaliyet gösterdiğinin bir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. KDV Genel Uygulama tebliğine göre imalatçı vasfına haiz olması, iade talep ettiği dönemden önceki 24 ay indirilecek KDV listesi oluşturabiliyor olmasına dikkat edilmelidir.

Eğer Nursultan Mutfak Cihazları İmalat Ticaret A.Ş.’nin devreden KDV tutarı yeterli ise ve tebliğdeki diğer şartları taşıyor ise 200.000,00x0,10=20.000,00 TL tutarında iade almasına engel bir durum bulunmamaktadır. Burada görüleceği üzere Nursultan Mutfak Cihazları İmalat Ticaret A.Ş.’nin yüklenilen KDV hesabı yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, istihdam imkânlarının artırılması, dünya pazarlarından pay almak, ülkeye döviz girişinin sağlanması gibi durumlar için ihracat işlemleri ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda hem imalatçı hem de ihracatçı mükelleflerin yüklenim KDV tutarı hesabı yapmadan devreden KDV ile sınırlı olarak ihracat bedelinin %10’unu iade alabiliyor olmaları 41 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile getirilen önemli bir adımdır.

Uygulama imalatçı ihracatçılara kolaylık sağlamaktadır, fakat yine de ihracat bedeline göre iade isteyecek mükellefler yüklenilen KDV tutarlarının alt toplamı ile ihracat bedelinin %10’u olan tutarı mukayese etmeli finansal olarak hangi tutar avantajlı ise iade talebini bu hesaplama doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Kaynakça: 41 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ