Avukatların İkinci İş Yerini Envanterine Dahil Etmesi Durumunda Amortismanı Gider Yazılabilir Mi?

Avukatların İkinci İş Yerini Envanterine Dahil Etmesi Durumunda Amortismanı Gider Yazılabilir Mi?

GVK’nın 68/1. Maddesi hükmüne göre; iş yeri kendi mülkü olanlar amortismanı serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılatlarından indirilebilecektir.

İş yeri VUK’un 189. Maddesi hükmüne göre envantere dahil edilmeli ve mezkûr Kanunun 315 inci maddesi hükmüne göre, iş yerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden VUK’un 313. Maddesi hükmüne göre amortisman ayrılmalıdır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Büro edinme zorunluluğu" başlıklı 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz…" hükmü yer almaktadır.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.10.2020 tarih ve 27575268-105[313-2019-458]-E.267580 sayılı özelgeye göre; “…mesleki faaliyetinizin yürütülmesi için başkaca bir ofisinizin bulunmaması kaydıyla, şahsınıza ait olup gerekli tadilatlar yapılarak avukatlık ofisine dönüştürülen gayrimenkulün serbest meslek faaliyetiniz kapsamında aktife alınması ve faaliyetinizin yürütülmesinde fiilen işyeri olarak kullanılması halinde ise bu tarihten itibaren ayrılacak amortismanlar hasılattan indirim indirim konusu yapılabilecektir. Faaliyetinizde kullanılmak üzere söz konusu gayrimenkulün dönüştürme işleminin yapılmasını müteakiben, kullanılabilir duruma geldiği dönemden itibaren envanterinize dahil edilmesi icap etmekte olup, bu durumda söz konusu giderlerin iktisadi ve teknik bakımdan bir bütün olarak değerlendirilerek gayrimenkulün maliyet değeri ile ilişkilendirilmesi ve gayrimenkulün maliyet değeri üzerinden genel hükümler çerçevesinde amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün bulunmaktadır…”

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.07.2019 tarih ve 70280967-105-E.75347 sayılı özelgeye göre; “Bu bağlamda, arabuluculuk faaliyetinin şahsen ve tarafsız olarak yerine getirilmesi gereken bir meslek olması nedeniyle serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi ve söz konusu faaliyetten elde edilen kazancınızın avukatlık faaliyetinden elde edilen kazançlarla birlikte serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, avukatlık ve arabuluculuk faaliyetlerinin serbest meslek faaliyeti olması, mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanması, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yürütülmesi gerektiğinden, serbest meslek erbabının iş yerine ilave olarak şube açması mümkün bulunmamaktadır.”

Söz konusu özelgelerden görüleceği üzere; avukatlar işe başladıktan sonra serbest meslek kazancı elde etmek için satın aldıkları ve kullandıkları 1. İşyerine ait amortismanları ve diğer giderlerini hasılattan indirebileceklerdir. Ancak Avukatın zaten avukatlık faaliyetinin icra ettiği ve envantere dâhil ettiği işyeri ya da kira ile tutmuş olduğu bir işyeri var iken ikinci bir işyeri satın alıp envantere dahil ettiği durumda ikinci işyerine ait amortisman gider konusu yapılamayacaktır.

Peki bu durumda ikinci işyerine ait KDV tutarı Avukat tarafından KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılabilecek midir?

60 Seri Nolu KDVK Sirkülerine göre; KDVK’nın 30/d maddesi uyarınca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler dolayısıyla ödenen KDV indirim konusu yapılamamaktadır. Buna göre, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan giderler dışında kalan, işle ilgili bulunmayan veya işletme sahibinin özel tüketimine yönelik harcamalar niteliğinde bulunan ve sair kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin belgelerde gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyecektir. KDVK’nın gerekçesine bakıldığında; genellikle ticari, sinai, zirai ve mesleki faaliyetlerle ilgili olmayan giderlerin yani GVK’da 41. Maddede yer alan KVK’da 11. Madde de yer alan giderler dolayısıyla yüklenilen bir KDV var ise bu KDV tutarlarının indirime konu edilmeyeceği belirtilmiştir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.10.2020 tarih ve 27575268-105[313-2019-458]-E.267580 sayılı özelge KDV açısından yorum yapmamış olup, KDVK’nın 30/d. bendine göre gideri kanunen kabul edilmeyen işyerine ait KDV tutarı da indirime konu edilemeyecektir.

Ancak iki işyerinden ilkinin satılması durumunda avukatın tek işyeri kalacağından bu işyeri VUK’un 187. Maddesine göre envantere alınarak VUIK’un 313. ve geçici 5. Maddesi hükümlerine göre amortismana konu edilebilecektir.