Hisse Senedinizi ya Kaydettirin ya da Değiştirin

Hisse Senedinizi ya Kaydettirin ya da Değiştirin

Piyasa Raporu için hazırladığım bu ilk yazımla Siz değerli okurları en içten duygularla selamlıyorum. Güzel bir enerji ile yayın hayatına başlayan Piyasa Raporuna başarılar diliyorum, emeği geçenleri ayrı ayrı kutluyorum. Bize bu yazım fırsatını verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Piyasa Raporunda ağırlıklı olarak Türk Şirketler Hukukuna dair bilgi, deneyim ve görüşlerimi Sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. Bu ilk yazımda, yasal süresinin sonuna geldiğimiz bir konuda şirket yöneticilerinin, ortaklarının ve meslek mensuplarının dikkatini çekmek istiyorum.

Geçtiğimiz senenin sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, hamiline yazılı hisse senetlerine dair bildiğimiz ne kadar temel kural varsa, hepsini baştan aşağı değiştirdi. Yani, hamiline yazılı hisse senetleri, 1 Nisan 2021 tarihinden beri, bizim bildiğimiz o eksi hamiline yazılı hisse senetleri değil artık. Sözü uzatmadan hemen konuya gireyim.

7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun hamiline yazılı hisse senetlerine (yasadaki adıyla “pay senedi”) dair düzenlemelerinde köklü değişiklikler yapılmıştır.  Bildiğiniz gibi, TTK, anonim şirketlerin, hamiline yazılı payların bedelleri tamamen ödendiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde hamiline yazılı pay senedi bastırmalarını emretmekteydi. 7262 sayılı Kanun bu kurala bir ekleme yapmış ve bastırılan senetlerin, sahiplerine dağıtılmadan önce, Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi şart koşulmuştur. MKK Bildirimi ile kastedilen, hamiline yazılı hisse senetleri ile bunların sahiplerine ilişkin bilgilerin Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne internet üzerinden kaydedilmesidir. Bu hükme uymayanlara 2022 yılında 27.240 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

Burada asıl üzerinde durmak istediğimiz, bu yükümün yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senetleridir.  Çünkü, yukarıda belirttiğimiz hüküm, 1 Nisan 2021 tarihinden sonra bastırılan hamiline yazılı hisse senetlerini kapsamaktadır. TTK’ya eklenen Geçici 14’üncü madde ile 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senetlerinin de, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne kaydedilmesi şart koşulmuştur. Maddede süre uzatımına dair bir yetki bulunmamaktadır. Bildiğimiz kadarı ile bu konuda bir yasa değişikliği çalışması da yoktur. Kaldı ki, şurada sürenin dolmasına birkaç gün kalmıştır ve bu kadar kısa sürede yasa değişikliği de olası görülmemektedir.

Dolayısıyla, 1 Nisan 2021 tarihinden önce basılan hamiline yazılı hisse senedine sahip olanların bu hisse senetleri ile birlikte Şirkete başvurmaları, yönetim kurulunun da  HPKS kayıtlarını yapması gerekiyor. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar Şirkete başvurmadıkları takdirde, haklarında 20.000 TL idari para cezası uygulanır. Senet sahipleri şirkete başvurdukları halde yönetim kurulu beş iş günü içinde MKK’ya bildirimde bulunmadığı takdirde, bu defa da yönetim kurulu üyelerine 20.000 TL idari para cezası verilir. Ayrıca, hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma paya bağlı ortaklık haklarını, başvuruda bulununcaya kadar kullanamazlar.

Bu açıklamalardan sonra yazımızın başına dönelim: 1 Nisan 2021 tarihinden önce basılan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin önünde iki yol var: Birincisi, 31 Aralık 2021 günü mesai bitiminden önce MKK bildirimi için şirketlerine başvurmalarıdır. İkincisi ise, anılan yükümlülüklerden ve cezadan kurtulmak için hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetlerine dönüştürülmesidir. Yani, hamiline yazılı hisse senetlerinin ya kaydedilmesi ya da değiştirilmesidir. Hangi yolun tercih edileceği ortaklara kalmıştır. Bize düşen son söz, biran önce tercih yapıp ellerini çabuk tutmalarını hatırlatmaktır.