Mikro İhracat

Mikro İhracat

İhracat işlemleri gümrük sınırlarını aşması sebebiyle devletler tarafından sıkı kontrol ve takipe tabi tutulmaktadır.  Bu işlemler doğal olarak hem ciddi bir maliyet oluşturmakta hem de yasal prosedürlerin yerine getirilmesi teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle klasik anlamda ihracat, küçük ihracatçıların altından kolaylıkla kalkabileceği bir işlem değildir.

Bu sebeplerle ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması ve küçük tutarlı ihracat işlemlerinin gerçekleşmesine zemin oluşturulması amacıyla mikro ihracat diye tanımlayabileceğimiz bir dizi kolaylıklar uygulamaya konulmuştur.

Mikro İhracatın Gümrük Mevzuatındaki yeri  2009/15481 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 126., 127. ve 128. maddelerinde ifade bulmaktadır. Kararın 126. Maddesinde “Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.”  Hükmü açıklanmıştır. Daha sonra Gümrük Genel Tebliği’nin (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) (10.03.2013 t. 28583 s. R.G.) 9/6 maddesinde; kanunda yer alan limitler "miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’ olarak değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme neticesinde brüt 300 kg ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen emtia mikro ihracat kapsamında işlem görebilecektir.

Mikro ihracat kavramı ile Elektronik Ticaret kavramı arasında sıkı bir işbirliği bulunmaktadır. Elektronik ticaret fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda ifa edilen iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade etmektedir.

İnternette bir ara yüz vasıtasıyla bir ürünün siparişi verilebiliyorsa veya söz konusu ürüne ilişkin sözleşme yapılabiliyorsa bu ürünler e-ticaretin kapsamına girmektedir.

Mikro ihracatı; “ihracat gönderilerinin yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayan ihracat modeli” olarak da açıklayabiliriz.

Bu ihracat modeli, yurt dışında küçük ebatlarda ve düşük ağırlıklarda ürün satışını kolaylaştırmaktadır. Klasik ihracattan farklı olarak mikro ihracatta yurt dışında satış yapmak için İhracatçılar Birliği kaydına gerek yoktur. Ayrıca, gümrük müşavirliği hizmetleri veren bir firma ile sözleşme yapmak gerekmez. Bu sebeple küçük çaplı ihracat gönderileri için yaygın olarak tercih edilen bir ihracat modelidir. Mikro ihracat, 300 kilogram ağırlığı ve 15 bin avro değeri geçmeyen, kat-i ve satış amacıyla yapılan (ticari olan), kısıtlaması olmayan ve farklı bir rejimi gerektirmeyen ihracat işlemlerinin, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile yapılmasıdır.

Bu sınırlar içindeki bir ürün, sadece yetkilendirilmiş kargo firmaları tarafından düzenlenen ETGB ile yurt dışındaki bir müşteriye gönderilebilir.

ETGB, havayolu ve karayolu ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen/giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan ve gümrük beyanına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü, kâğıt çıktı aranmayan bir uygulamadır. ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapmaktadır.

Mikro ihracat için ticari kazanç yönünden vergi dairesine bildirimde bulunarak mükellef olmak ve gerçekleştirilen işlem için fatura kesmek  yeterlidir. Mükellefiyet bakımından şahsi ticari kazanç ya da şirket olması bir fark yaratmamaktadır. Mikro ihracatta prodesürler  lisanlı ekspres kargo şirketi tarafından yürütülür.

Mikro ihracat kapsamında yetkili kargo şirketine, gönderilen emtia ile birlikte aşağıdaki belgeler sunulur.

  • Yetkili Kargo şirketine gümrük işlemlerinin yapılması için verilen Dolaylı Temsil Yetki Belgesi (Bir kez verilir.)
  • İhracat Bilgi Formu
  • E-Arşiv Fatura veya Maliye Onaylı Fatura (E-fatura kabul edilmez. Faturada detaylı içerik tanımı ve GTIP kodu olması gerekir.)
  • İngilizce Fatura (Proforma / Commercial Invoice)

Ayrıca gönderici firmanın, gümrük sisteminde E-Devlet üzerinden online olarak “ihracatçı” olarak kayıt yaptırması gerekir.  Fuar ve sergi, tamire giden eşyalar, bedelsiz ürünler, hediye, dahilde işleme, hariçte işleme gibi ihracatlar (tamir amaçlı, geçici, fuar, vb.); kısıtlamalı, izne tabi, kayda ve denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal ürünler vb.). Mikro ihracat kapsamında değerlendirilmez.

Mikro ihracat faturasında bulunması zorunlu olan bilgiler ise aşağıdadır.

- Gönderici firmanın tam unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası

- Alıcı firmanın tam unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası

-İmza ve kaşe-Fatura tarihi-Fatura numarası

-Fatura tipi

-Düzenlenme tarihi ve zamanı

-Gönderinin teslim şekli (DAP gibi)

-Ürünün menşei. Ürünlerin menşei farklı ülkeler ise her ürün için ayrı ayrı belirtilmesi şarttır.

Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda üretilen herhangi bir ürünün dünyanın herhangi bir yerindeki alıcı tarafından satın alınması mümkün olmaktadır. Bu durum ise geleneksel anlamda ihracat işlemlerinin dönüşmesini zorunlu kılmaktadır. Mikro ihracat ile firmalar gümrük müşavirlik hizmetine ihtiyaç duymazlar, çıkış ambar ücreti ödemezler, ihracatçılar birliğine kaydolmak ve aidat ödemek zorunda kalmazlar. Bunun sonucunda da ciddi bir maliyet avantajı elde ederler. Ayrıca ihraç edilen ürün dolayısıyla genel hükümler çerçevesinde KDV iadesi de alabilirler.