Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İşlerde Alt Taşerona İşin Bir Kısmının Sözleşme ile Yaptırılması Durumunda Damga Vergisi İstisnası

Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İşlerde Alt Taşerona İşin Bir Kısmının Sözleşme ile Yaptırılması Durumunda Damga Vergisi İstisnası

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.12.2022 tarih ve E-71387770-155-90741 sayılı özelge ile alt taşeronlara devredilen işlerle ilgili düzenlenen sözleşmelerdeki damga vergisi istsina durumu netleşmiştir. Durumu kısaca inceleyelim.

Damga Vergisinin Konusuna Hangi İşlemler Girer?

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılıtabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen birişaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmaksuretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnamelerve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Kentsel Dönüşüm İşlerinde Damga Vergisi İstisnası

 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 1. maddesinde, bu Kanunun amacının, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi olduğu; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde idarenin, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini,büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini ifade ettiği hükme bağlanmış; 7153, 7181 ve 7410 sayılıKanunlarla değişik7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerine göre;

 

Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu;

 

  1. Bu Kanun kapsamındaki taşınmazların dönüşüme tabi tutulmadan önceilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleriile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapılarınmalik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili veipotek tesis edilmesi işlemleri

 

  1. Bu Kanun kapsamındakibir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri,

 

  1. Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) tarafından gerçekleştirilecek ilksatışı,devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

 

ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar, resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelersebebiyle düzenlenen kağıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve ücretmuafiyetleri uygulanır.

 

Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İşin Alt Taşerona Devredilmesi Durumunda Damga Vergisi İstisnası Uygulanacak mıdır?

 

6306 sayılı Kanunun 7. maddesinin dokuzuncu fıkrasında 7153 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 10/12/2018 tarihinden itibaren bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası AnonimŞirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu; bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemlerinedamga vergisi istisnası sağlandığı dikkate alındığında, sözleşme konusu taşınmazların tapu kaydında sözleşmenin imza tarihi itibarıyla6306 sayılı Kanunkapsamında riskli yapı olduğuna dair şerh olması veya sözleşmekonusu taşınmazın "Rezerv Yapı Alanı" veya "Riskli Alan" içindeyer alması vetaşeron sözleşmesinin, taşınmazın bulunduğu alanının "Rezerv Yapı Alanı" veya "Riskli Alan" olarak ilan edildiğizaman dilimi içerisinde düzenlendiğinin tevsiki kaydıyladamga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.