İhracatın Kargo Firması Aracılığıyla Yapıldığı Durumda KDV İadesi

İhracatın Kargo Firması Aracılığıyla Yapıldığı Durumda KDV İadesi

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. İhracatın kargo firması aracılığıyla yapıldığı durumda iadenin kim tarafından talep edileceği, kargo firmasının iade alıp-alamayacağı önem arz eden bir konudur. KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre; Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.

Çorum Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 30.12.2016 tarih ve 76071283-130-11/1-c[2015-6]-13 sayılı özelgeye göre;

“İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketiniz tarafından imalatçılardan ihraç kaydıyla alınan malların kargo taşımacılığı yoluyla yurt dışındaki alıcılara gönderilmesinde, imalatçı firmanın katma değer dergisi iadesi alıp alamayacağı, şirketiniz tarafından ihraç edilmek üzere imalatçıdan KDV ödeyerek alınan malın ihraç edilmesi durumunda şirketinizin Katma Değer Vergisi iadesi alıp alamayacağı hususlarında Defterdarlığımızdan görüş istenildiği anlaşılmıştır.

-İhraç kaydıyla alınan ve kargo taşımacılığı yoluyla ihracatı gerçekleştirilen mallara yönelik olarak imalatçı tarafından,

-KDV ödenerek alınan ürünün posta (Kargo) yoluyla yurtdışına gönderilmesinde ise kargo şirketi adına düzenlenen ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) ile şirketiniz tarafından

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.”

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 12/06/2014 tarih ve 39044742-KDV 12-1622 sayılı özelgeye göre;

 “İlgide kayıtlı özelge talep formunda firmanız tarafından hızlı kargo taşımacılığı yöntemi ile 150 kg ve 7.500 Avro'yu geçmeyen malların ihracatının kargo firmasının toplu gümrük çıkış beyannamesi (GÇB) aracılığıyla gerçekleştirildiği ve firmanızın kargo firmasından sadece konşimento ve GÇB tescil numarasını alabildiği, kargo firmasının beyannamenin içerisinde ihracat yapan diğer firmaların bilgisi bulunması nedeniyle GÇB ve eklerini tarafınıza vermediği belirtilerek firmanızın fatura ettiği malların çıkışını gösteren (firma unvanı, satılan malın miktarı, tutarı, cinsi ve malın alıcısı) hiçbir belge bulunmadığından firmanıza verilen konşimento ve GÇB numarası doğrultusunda ihracat istisnası kapsamında KDV'siz fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz veya fatura ekindeki evraklar eksik kabul edilip, KDV'li mi fatura kesmeniz gerektiği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında dökümünün alınamadığı durumlarda, taşıma işini yapan kargo şirketi adına düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının kargo şirketinden alınarak beyanname eki listeyle birlikte vergi dairesine ibraz etmeniz halinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olup, bu bağlamda söz konusu yazı ve listelere istinaden, kargo firması aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz ihracatlara ilişkin faturaları KDV'siz düzenleyebileceğiniz tabiidir.”

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 08/07/2013 tarih ve 39044742-KDV.11-995 sayılı özelgeye göre;

 “İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, internet üzerinden satacağınız ürünlerin posta (kargo) yoluyla yurt dışındaki alıcılara gönderileceği belirtilerek, yapacağınız teslimlerin ihracat teslimi sayılıp sayılamayacağı, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesini alıp alamayacağınız ve imalatçılardan satın alacağınız ürünlere ilişkin KDV nin tecil-terkininin mümkün olup olmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerin kargo şirketi adına düzenlenen gümrük beyannamesi eki eşya listesinde, malı yurt dışına gönderen firmanızın yer alması ve liste muhteviyatının gümrükçe onaylanması halinde ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu teslim nedeniyle firmanız tarafından yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesi talep edilebilecektir.

Ayrıca, ihraç edilen malların yurt dışına Posta (kargo) yoluyla gönderilmesi ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartların sağlanması koşuluyla söz konusu malların imalatçılardan ihraç kaydıyla alınmasına engel teşkil etmemektedir.”

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklaması ve özelgeleri bir örnekle açıklamaya çalışalım. Çeliktepe Ltd. Şti. ayçiçeği ağı imalatçısı Gültepe A.Ş.’den 10.03.2022 tarihinde KDV hariç 500.000-TL KDV’si 5.000,00-TL olmak üzere 505.000,00-TL ödeyerek satın almıştır. Söz konusu malların tamamı aynı ayda 100.000 $ bedelle kargo yoluyla yurtdışına ihraç edilmiştir.  Kargo şirketi adına ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) düzenlenmiştir. Bu durumda Çeliktepe Ltd. Şti. tarafından Mart döneminde yüklenilen ama indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi talep edilebilecektir.

Söz konusu örnekte imalatçı Gültepe A.Ş.’den KDV ödemeden ihraç kaydıyla alınan ürünlerin kargo yoluyla yurtdışına ihraç edildiği durumda ise imalatçı Gültepe A.Ş. tarafından KDVK’nın 11/1-c. Maddesi kapsamında KDV iadesi talep edilebilecektir.